cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Vi behöver prata om livet!

 – Filosofi i vården

När människor drabbas av allvarlig sjukdom eller skada hamnar vi ofrånkomligt i en ny livssituation. Det väcker ofta väcker stora frågor om livet. Frågor om mening, frihet, identitet, värden, liv och död. Vem är jag i den nya situationen?

Existensfilosofera

I det här projektet vill vi utveckla en handbok om att “Existensfilosofera”. Den ska fungera som ett stöd för alla professioner inom vård och rehabilitering som möter människor med existentiella frågor. Genom kunskapsspridning och kompetensutveckling vill vi låta dessa frågor få ta mer plats.

Vår målgrupp, personal inom vården, är skolad att ha svar på alla frågor, hjälpa till med allt och att allt ska vara mätbart. Naturvetenskaplig kunskap ligger i vårt yrkes-DNA (vi ska hjälpa, förflytta, förbättra, förändra…). Detta är vårt huvudsakliga uppdrag, utmaningen är att synliggöra när det inte är det (och att vi där fortfarande ska kunna stå stadigt). Vi vill förmedla att det finns en annan slags omsorg/omhändertagande/bemötande och leverera ett utrymme för utforskande – inte svar. 

Vi önskar öka känslan/kunskapen för när jag ska leverera ett svar och när jag inte ska göra det. När gott bemötande (hjälpa) är att ta ett steg tillbaka och låta patient-personen skapa svaret själv. 

Handledarmaterialet kommer att innehålla en praktisk vägledning om hur man kan identifiera och bemöta existentiella frågor samt hur man kan bjuda in till och leda samtalscaféer med existentiella teman.    

Filosofisk undersökningsmetod används för samtal där man förutsättningslöst, men noggrant, undersöker och utforskar en fråga eller ett tema som inte uppenbart låter fångas av vetenskapliga metoder eller andra mätvärden. Den hjälper oss att ställa öppna frågor, belysa värderingar och grundantaganden, samt fråga oss om vi vill fortsätta leva efter dessa eller välja nya. Metoden har anpassats för vårdrelaterade möten och kommer att ingå i handledarmaterialet.   

Filosofisk praxis har varit en del av rehabiliteringsprogrammet på Aleris Rehab Station Stockholm sedan mer än tio år. Vår erfarenhet är att detta kompletterar rehabiliteringen och är ett stöd i mötet med existentiella livsfrågor, både för personen som vi möter och den som möter denne.

Projektledare

Kerstin Wahman

Kerstin Wahman är legitimerad fysioterapeut och disputerade 2010 vid KI inom området livsstilsbaserad kardiovaskulär prevention vid ryggmärgsskada. 2018 blev jag utsedd till docent i fysioterapi vid KI, NVS. Jag ansvarar också för samordningen av forskarnätverket Neurorehabilitering inom NVS. Sedan 2012 är jag FoU-chef på Aleris Rehab Station ett rehabiliteringscenter främst för personer med neurologiska skador och sjukdomar. (text tagen från KI)

Malin Sallstedt

Malin Sallstedt är leg fysioterapeut, certifierad filosofisk rådgivare APPA, praktiserande medlem SSFP, pågående magisterutbildning vid Södertörns Högskola