cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Mamma pappa lam

Ett projekt för att öka kunskapen om att vara förälder och ryggmärgsskadad.

Syftet med projekt är att höja kunskapsnivån kring frågor som rör ryggmärgsskadade personers fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap. Projektidén föddes då två ryggmärgsskadade mammor möttes och insåg att de hade vitt skilda upplevelser av vårdens bemötande och kompetens under graviditet och vid förlossning. Det fanns och finns fortfarande ett stort behov av enhetlig information.

Projektets förhoppning är att vården ska ske på lika villkor i hela Sverige och att kunskapen ska öka i gruppen ryggmärgsskadade personer.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det:

/…/ rätten erkänns för personer med funktionsnedsättning att fritt och under ansvar bestämma antalet barn och tidsrymden mellan havandeskapen och att ha tillgång till åldersanpassad information, preventivmedel och familjeplanering samt tillhandahållande av de medel som behövs för att de ska kunna utöva denna rätt /…/”.

År 2009 antog Sverige denna konvention. Projektet avsåg att uppmärksamma dessa frågor.

1. Konventionsstaterna ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av personer med funktionsnedsättning i alla frågor som gäller äktenskap, familj, föräldraskap och personliga förbindelser på lika villkor som för andra för att säkerställa att 
a) rätten erkänns för alla personer med funktionsnedsättning i giftasvuxen ålder att ingå äktenskap och bilda familj på grundval av de blivande makarnas fria och fulla samtycke,
b) rätten erkänns för personer med funktionsnedsättning att fritt och under ansvar bestämma antalet barn och tidrymden mellan havandeskapen och att ha tillgång till åldersanpassad information, upplysning om reproduktiv hälsa och familjeplanering samt tillhandahållande av de medel som behövs för att de ska kunna utöva denna rätt,
c) personer med funktionsnedsättning, även barn, får behålla sin fertilitet på samma villkor som andra. 

2. Konventionsstaterna ska säkerställa personers med funktionsnedsättning rättigheter och skyldigheter när det gäller förmynderskap eller godmanskap för barn, vårdnad om barn och adoption eller liknande, om sådana begrepp förekommer i nationell lag, varvid dock barnets bästa alltid främst ska beaktas. Konventionsstaterna ska lämna ändamålsenligt stöd till personer med funktionsnedsättning i utövandet av deras ansvar för barnens fostran. 

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika rättigheter i familjelivet. För att förverkliga dessa rättigheter och för att förhindra att barn med funktionsnedsättning göms undan, överges, försummas och avskiljs, ska konventionsstaterna åta sig att lämna tidig och allsidig information, service och stöd till barn med funktionsnedsättning och till deras familjer. 

4. Konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett barn ska inte i något fall skiljas från sina föräldrar på grund av barnets eller den ena eller båda föräldrarnas funktionsnedsättning. 

5. Konventionsstaterna ska, om de närmast anhöriga inte är i stånd att ta hand om ett barn med funktionsnedsättning, vidta alla åtgärder för att erbjuda alternativ omsorg inom den utvidgade familjen och, i avsaknad av sådan, placering i familjeliknande miljö i samhället.

Nu finns en serie föreläsningar med temat ”Att leva med en ryggmärgsskada” publicerade på URplay.se

Internationella aktiviteter

Projektet Mamma pappa lam har rönt stor uppmärksamhet internationellt. Flera samarbeten har inletts och hemsidan har översatts till en rad språk, bland andra tyska, ryska och franska.

År 2016 var projektet inbjudet till FN:s konferens CRPD (konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) för att presentera det svenska arbetet att stärka föräldrar med funktionsnedsättning.

Utmärkelser

Hjärter Ess

Mamma Pappa Lam har tilldelats STIL-priset Hjärter Ess. Hjärter Ess delas varje år ut till en person eller flera som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Juryns motivering:
“Att kunna vara förälder oavsett rörelseförmåga borde vara en självklarhet. Trots att detta har påtalats gång på gång under åren, genom flera initiativ av organisationer och privatpersoner, ifrågasätts fortfarande rätten till föräldraskap av politiker, kommunala handläggare och personal på mottagningar och sjukhus. Att fler stöter på svårigheter när det gäller rätt till stöd och service i sitt föräldraskap.”

Guldkornet 2017

Allmänna Arvsfonden delade ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har överlevt efter det att Allmänna Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle.

Juryns motivering:
Projektet Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad har höjt kunskapsnivån om frågor som rör fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap hos personer med ryggmärgsskada. Projektet har spridit stor kännedom och ökat förståelsen för dessa frågor, och arbetet har fått stor uppmärksamhet i såväl Sverige som internationellt.