cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen Spinalis strävar efter att skapa ett bättre liv för alla som bryter ryggen eller nacken. Det gör vi genom att sprida kunskap om ryggmärgsskador. 

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. All vår behandling av personuppgifter har som syfte att understödja vårt dagliga arbete.

Spinalis tillämpar dataskyddsförordningen (den engelska benämningen är General Data Protection Regulation, ofta förkortad GDPR) med kompletterande lagstiftning.

Under rubrikerna nedan har vi samlat information om hur personuppgifter behandlas av oss.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierbar person, till exempel

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • bild
  • e-postadress och
  • IP-adress

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du exempelvis deltar i någon av våra aktiviteter, anmäler dig till något av våra nyhetsbrev, skänker en gåva till oss, ansöker om stipendie/bidrag eller kontaktar oss i annat syfte. 

Det finns även andra situationer där Spinalis behandlar personuppgifter, såsom vid kontakter och samarbeten mellan enskilda och andra organisationer.

I de allra flesta fall grundar vi vår insamling och behandling av personuppgifter på att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna nå vårt mål om ett bättre liv för alla som lever med en bruten rygg eller nacke.

Personuppgifter kan även komma att samlas in och överföras om det är nödvändigt för att följa tillämplig lag eller begäran från verkställande myndighet, för att tillvarata Spinalis rättsliga intressen, eller för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller säkerhetsbrister.

I vissa fall har Spinalis krav på sig att lämna ut personuppgifter till andra. Det handlar till exempel om att lämna anställdas och uppdragstagares löneuppgifter till Skatteverket.

Det kan bland annat handla om

  • kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i förekommande fall personnummer
  • uppgifter som behövs till exempel vid hjälpåtgärder för deltagare eller anställda
  • bankuppgifter och andra ekonomiska uppgifter för ekonomiska transaktioner
  • uppgifter inhämtade i samband med stipendier och bidrag
  • information som samlas in vid besök på Spinalis webbplatser i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via cookies
  • information vid deltagande i konferenser, kurser, aktiviteter eller 
  • uppgifter i samband men gåvor till stiftelsen Spinalis
  • uppgifter som behövs vid anställning eller vid ansökan om anställning

Spinalis är ansvarigt för att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Spinalis ska därmed säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med behandling av personuppgifter i det enskilda fallet.

Säkerhetsaspekterna innefattar bedömning med hänsyn till konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Det tekniska skyddet kan till exempel innebära att endast behörig person har tillgång till uppgifterna eller att de lagras i särskilt skyddade utrymmen.

Spinalis har uppgifter och skyldigheter som kan medföra att personuppgifter lämnas till andra parter.

Det kan till exempel handla om uppgifter som

  • behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • utgör ett led i myndighetsutövning eller
  • lämnas vidare på grund av en rättslig förpliktelse

I de fall det ställs krav på att specifik information ges om att personuppgifter överförts till annan organisation kommer denna information att tillhandahållas den enskilde.

Utöver detta överlämnas inga personuppgifter till någon annan utan att det föreligger rättsligt stöd eller en rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna sparas endast så länge som de behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen av uppgifterna.

I vissa fall kan det finnas lagar och andra bestämmelser som ställer krav på att uppgifterna ska bevaras längre tid.

Dataskyddsförordningen anger att den enskilde har ett antal rättigheter. 

Rätten till:

  • tillgång (registerutdrag)
  • rättelse
  • radering
  • begränsning av personuppgifter
  • att invända mot behandling
  • dataportabilitet

 

Rätten till tillgång
Som enskild har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter som universitetet behandlar om dig.

Kontakta oss via info@spinalis.se för att begära ett utdrag av dina personuppgifter hos oss. Specificera gärna hur du kommit i kontakt med oss. 

Rätten till rättelse
Som enskild har du rätt att begära att få personuppgifter rättade om de skulle vara felaktiga. 

Spinalis är skyldig att rätta felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering
Som enskild har du rätt att få dina personuppgifter raderade i de fall personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för (rätten att bli bortglömd). Det kan finnas bestämmelser som anger att personuppgifterna inte får raderas, vilket gör att det då är dessa bestämmelser som gäller.

Om personuppgifterna har lämnats ut till en annan part ska Spinalis vidta rimliga åtgärder för att underrätta denna part om att uppgifterna har raderats.

I de fall det finns rättsliga hinder mot radering av personuppgifterna kommer Spinalis att begränsa behandlingen av dessa personuppgifter till att endast omfatta behandling i den utsträckning som det finns rättsliga krav för.

Rätten till begränsning av personuppgifter
Som enskild har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas genom att personuppgifterna bara får behandlas för vissa specifika ändamål.
Rätt till begränsning kan göras

  • om personuppgifterna inte är korrekta och Spinalis behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
  • i de fall du anser att Spinalis ska radera dina uppgifter men Spinalis av någon anledning inte kan tillmötesgå detta.


Rätten att invända mot behandling

Som enskild har du i vissa fall rätt att invända mot att Spinalis behandlar dina personuppgifter. Om det inte finns tvingande skäl för Spinalis att fortsätta behandla personuppgifterna, som till exempel för att uppfylla rättsliga krav, kommer Spinalis då upphöra med behandlingen.

Rätten till dataportabilitet
När Spinalis behandlar dina personuppgifter med stöd av de rättsliga grunderna samtycke eller avtal så har du under vissa omständigheter rätt att själv få ut de personuppgifter som du lämnat till oss för att till exempel överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du anser att Spinalis behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Närmare information om hur du går till väga för att lämna ett klagomål finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:

Integritetsskyddsmyndigheten – imy.se.

Relaterade länkar på externa webbplatser

Kontaktinformation

Har du frågor om hur Spinalis behandlar dina personuppgifter, kontakta oss.

Stiftelsen Spinalis

org. nr 802016-8285

Postadress

Frösundaviks allé 4A
SE- 169 89 SOLNA 

Mailadress

Telefon

+46 (0) 8-555 44 000