cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Vårdprogram

Hälsofrämjande levnadsvanor vid ryggmärgsskada

Vårdprogrammet som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är indelat i två delar:
— Hälsofrämjande fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada
— Hälsosamma matvanor och viktkontroll vid ryggmärgsskada

År 2020 färdigställdes Region Stockholms omfattande vårdprogram Förvärvad ryggmärgsskada hos vuxna och barn, rehabilitering och uppföljning. Syftet med vårdprogram är att de ska fungera som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet. De ska också ge kunskapsunderlaget för att följa upp vårdens och rehabiliteringens innehåll och kvalitet.

Vårdprogrammet, Hälsofrämjande levnadsvanor vid ryggmärgsskada (se sidorna 49-57) är författat av Kerstin Wahman och Anna-Carin Lagerström

Bakgrund

Socialstyrelsens riktlinjer för arbete i den allmänna befolkningen

I juni 2018 publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna ersätter de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som publicerades 2012.

Rekommendationerna i riktlinjerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. I Socialstyrelsens riktlinjer betonas särskilt åtgärder för att förbättra levnadsvanor hos riskgrupper – personer som redan har ett så kallat ”sårbart tillstånd” som kan förvärras av ohälsosamma levnadsvanor. I patientlagen från 2015 framhålls också vikten av att patienter ska få information om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

På regional nivå har vårdprogrammen för hälsofrämjande levnadsvanor, riktat mot den allmänna befolkningen, vidareutvecklats och konkretiserats.

Här presenteras två regioner som har kommit långt med sina respektive vårdprogram: Region Skåne och Region Stockholm. Båda regionernas vårdprogram baseras på Socialstyrelsens riktlinjer och beskriver program och metoder för det hälsofrämjande arbetet.