Skuldersmärta och skulderskador

— hos patienter med ryggmärgsskada i Region Stockholm.

En klinisk studie.

Inka Löfvenmark och Ellen Andreasson bägge fysioterapeuter verksamma på Spinalismottagningen och Aleris Rehab Station, står i begrepp att påbörja en studie om skuldersmärta. Denna studie genomförs i samarbete med läkare på smärtklinik och specialiserad fysioterapeut i ultraljudsdiagnostik.

Många personer med ryggmärgsskada behöver rullstol eller gånghjälpmedel för att ta sig fram. En rad sekundära komplikationer är vanliga och på Spinalismottagningen/Aleris Rehab Station behandlas och bedöms en stor grupp personer med ryggmärgsskada på grund av muskuloskeletala besvär såsom skuldersmärta, en vanlig komplikation efter ryggmärgsskada. Noggrannare statistik över hur många som drabbas och i vilken utsträckning, vilka specifika diagnoser det rör sig om samt vilken bedömning och behandling personerna erhåller är dock till stora delar okänt. Därför planerar vi att i denna studie inkludera personer som är inskrivna på Spinalismottagningen/Aleris Rehab Station.

Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen om skuldersmärta och skulderskador hos personer med ryggmärgsskada i Region Stockholm.

Frågeställningar

 • Är skuldersmärta och specifika skulderskador relaterade till ålder, kön, skadenivå och
  omfattning av ryggmärgsskadan och tid efter ryggmärgsskada?
 • Är aktuell skuldersmärta relaterad till aktivitetsnivå eller eventuell
  skuldersmärta/skada innan ryggmärgsskadan?
 • Vilka smärtstillande metoder har använts vid skuldersmärta och vilka upplevs ha hjälpt
  specifikt mot skuldersmärta, t.ex. läkemedel eller träning?
 • Förekomst av kliniska och ultraljudsverifierade skulderskador (rotatorkuffsyndrom,
  rupturer, artros, nervskada, instabilitet)?

Tidsplan

Pågående. Projektet planeras avslutas mars 2024.

Personer som uppfyller inklusionskriterier, förvärvad ryggmärgsskada sedan minst 1 år, mellan 18–75 års ålder, kommer att tillfrågas gällande deltagande i en studie om skuldersmärta och skulderskador.

Exklusionkriterier inkluderar att ej förstå talad och skriven svenska eller demens /hjärnskada som förhindrar deltagandet.

Att delta innebär att svara på ett frågeformulär avseende funktion efter ryggmärgsskadan, t.ex. förflyttningar och hjälpmedel samt frågar avseende eventuell skuldersmärta. Sedan utförs en klinisk undersökning som består av undersökning av rörlighet och styrka samt kliniskt relevanta diagnostiska test. Vi fotograferar även skuldrorna för att bedöma hållning/skulderposition. Till detta kommer en ultraljudsundersökning genomföras av båda skuldrorna.

Forskningsdeltagarna informeras om studien och tillfrågas om deltagande i samband med rutinmässiga uppföljningsbesök på Spinalismottagningen av fysioterapeuterna. Inka Löfvenmark och Ellen Andreasson kontaktar deltagarna för tidsbokning och genomför enkätundersökningen. Den kliniska undersökningen genomförs av Inka och Jörgen Söverstad och ultraljudsundersökning genomförs av Magnus Wennerlund.

Samarbetspartners & finansiärer

Projektet har erhållit forskningsmedel från RTP, Promobilia och Stiftelsen Spinalis.

Inka Löfvenmark

Projektledare

Inka Löfvenmark, Med dr, leg Fysioterapeut Spinalismottagningen, Aleris Rehab station.
Karolinska Institutet NVS

Medarbetare

Ellen Andreasson, MSc, leg Fysioterapeut, Aleris Rehab Station
Jörgen Söverstad, Smärtläkare, Västerås
Magnus Wennerlund, leg fysioterapeut, UL-specialist, Västerås
Claes Hultling, MD, PhD, professor