cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Mortalitet, dödsorsaker och hälsoutfall

— vid traumatiskt ryggmärgsskada 1997–2016

Jonas Gripenland leder en mortalitetsstudie (dödlighet) hos personer med ryggmärgsskada. Samtliga på Spinalis-mottagningen inskrivna patienter från 1992 och fram ska gås igenom och bland annat ska dödsorsakerna fastställas.

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om olika hälsoutfall samt dödlighet bland ryggmärgsskadade i syfte att skapa förutsättningar för att förbättra hälsosituationen för personer som lever med en ryggmärgsskada.

Projektet bygger på en rapport publicerad av Socialstyrelsen 20181 där mortalitet och olika hälso-utfall beskrivs mellan årtalen 1997-2016. Målet är att publicera en artikel i den vetenskapliga tidskriften Spinal Cord (nature) tillsammans med huvudförfattaren av rapporten från Socialstyrelsen (Marie Berlin). 

Studien baseras på Socialstyrelsens hälsodataregister: medicinska födelseregistret (MFR), patientregistret (PAR), och läkemedelsregistret (LMED), samt Socialstyrelsen dödsorsaksregister (DORS). Hälsostudien och dödsorsaksstudien omfattar personer som diagnostiserats med traumatisk ryggmärgsskada, eller vissa sjukdomsrelaterade skador, i PAR före 65 års ålder 1997–20161. (fotnot 1)

Tidsplan

Projektet är pågående.

Jonas Gripenland

Projektledare

Jonas Gripenland, Med Dr., Leg läkare 

Medarbetare

Claes Hultling, MD, PhD, professor
Ivar Densich
Marie Berlin, PhD.