Implementering av hälsopromotion

– utbildning i två steg

Ett hälsopromotivt arbetssätt i neurorehabilitering präglas av helhetstänk och starkt patientfokus. I den här kursen lyfts principer för praktisk implementering av hälsopromotion fram och hur det fungerar vid sidan av kausal medicinsk terapi, symtomatisk medicinsk terapi och rehabilitering. Särskilt fokus läggs på hur det hälsopromotiva arbetet ska kunna integreras i den egna klinikens arbetsrutiner. Allt i enlighet med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Stiftelsen Spinalis har, i samarbete med Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm (RSS) och RSS FoU bedrivit ett mångårigt utvecklingsarbete för att ta fram hälsofrämjande metoder och program för neurorehabilitering, särskilt rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Metoderna och programmen har samlats i ett koncept, Spinalis Hälsonavigator, som innefattar verktyg för att underlätta screening och ge förutsättningar för patientutbildning och motivation. Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper om hälsofrämjande arbete i neurorehabilitering, hur verktygen i konceptet Spinalis Hälsonavigator kan användas i verksamheten samt hjälp att definiera behov av, och skapa nya rutiner.

Ladda ned kursinformation här

Målgrupp

Team/enhet som arbetar med neurorehabilitering i öppenvård och/eller slutenvård. Hälsopromotion i kliniskt arbete kräver ett tvär- och multiprofessionellt samarbete, bäst resultat nås därför om alla enhetens olika professioner finns representerade i utbildningen.
Beskrivning
Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om hälsa och livsstil. Särskild inriktning är konsekvenser för personer med kroniska neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar samt kunskaper om evidensbaserade sätt att arbeta med hälsopromotion.

Innehållet i Spinalis Hälsonavigator gås igenom och kliniken ges möjlighet att använda valda hälsoverktyg i det fortsatta hälsoarbetet.

I workshops arbetas fram åtgärdsförslag för öppenvård/slutenvård:
    • Vad som behöver läggas till/förändras
    • Hur det ska ske
    • Vem/vilka som ska göra det
    • När det ska ske
    • Vilka eventuella ytterligare resurser, i form av utbildning, material etc. som kan krävas och vad som kan påbörjas direkt.
    • En konkret handlingsplan skapas som sedan följs upp och vidareutvecklas.
Kursupplägg
    • 1,5 + 1 dag
    • Kursen genomförs i två steg på den egna kliniken; 1,5 arbetsdagar med en uppföljningsdag förslagsvis sex månader senare.
    • Teoretiska föreläsningar varvade med workshops.
    • Viss handledning kan fås per mail eller telefon mellan kurstillfällena.
    • Utbildningsbevis erhålls efter genomgången utbildning.
Kurslitteratur

Spinalis Hälsonavigator, särskilt utarbetat utbildningsmaterial.

Livsstilsboken – vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder.

Mål

Målsättningen är att kliniken i sin helhet ska få en mer hälsofrämjande inriktning. För det behövs ökad kunskap, nya rutiner och ofta en strukturell förändring.

Kursen ger förutsättningar att praktiskt tillämpa Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, med anpassning till aktuell patientgrupp och de olika kliniska sammanhangen.

Antal deltagare: 8-15 personer
Pris: Begär offert för steg 1 respektive steg 1 och 2

Kostnader för resa, kost och logi för kursledaren samt eventuellt för kurslokal tillkommer.

Kommentarer

“Stort tack för den fantastiska dagen i samband med Steg 2 av utbildningen Implementering av hälsopromotion. Tala om effektivt tidsutnyttjande – vi hann uträtta mycket på kort tid! Utvärderingarna från deltagarna visar också att arbetsdagen höll högsta kvalitativa nivå!” Stefan Stridsman, enhetschef Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus, Luleå, oktober 2012.

“Bra helhetsperspektiv, relevant för klinisk vardag.” Deltagare

“Bra workshop med ett bra material att starta med” Deltagare

“Mycket bra utbildning, startade ett nytt tankesätt. Har lärt mig mycket.” Deltagare “Bra coachning av kursledare.” Deltagare

“Mycket inspirerande.” Deltagare

Genomförda utbildningar och föreläsningar

Här kan du se vilka föreläsningar och utbildningar inom området som gjorts fram t.o.m. 2012 och på vilket sätt några av de svenska rehabmedicinkliniker som nåtts av utbildningsinsatserna ändrat till nya rutiner och mer hälsofrämjande arbetssätt. Ladda ned här

Lästips

    • Hälsa och livsstil kan förbättra vid kronisk neurologisk sjukdom, artikel av Professor Richard Levi i tidningen Neurologi i Sverige nr 2, 2012
     Ladda ned här (pdf)
    • Livsstilsboken – vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder.
     Beställ boken här
Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare