Föreläsning av vår fysioterapeut Tobias Holmlund från Rehab Station Stockholms FoU-dag, november 2015.

Forskningsprojektets övergripande syfte är att utöka kunskapen kring energiomsättning vid ryggmärgsskada. Förhoppningen är att i framtiden kunna sammanföra resultaten från projektet med t.ex. modern kroppsnära teknik för att, på ett användarvänligt sätt, kunna individanpassa rekommendationer och överblick av individens egna energiomsättning.

Projektet är ett samarbete mellan Rehab Station Stockholm och Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm.

Föreläsning från Rehab Stations FoU-dag i november 2015 av Emelie Butler Forslund, doktorand vid Karolinska Institutet.

Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol.

Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Sunnaas sjukhus i Oslo.